Menu

Algemene voorwaarden van:

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wifi Repair , gevestigd te Deurne, Leon van Kelpenaarstraat 26 5751 PP Deurne, ingeschreven bij de  Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17065296

 

Artikel 1. Offertes en toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Offertes van Wifi Repair zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen Wifi Repair en opdrachtgever.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opgegeven doorlooptijden zijn een indicatie, nl afhankelijk van tussentijdse afstemming tussen Wifi Repair en opdrachtgever. Is niettemin een uitvoeringstermijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding dient opdrachtgever Wifi Repair schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Wifi Repair heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverbintenis. Voor zover uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wifi Repair het recht derden in te schakelen. Wifi Repair is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te accepteren.

2. Opdrachtgever zorgt er voor dat werkzaamheden en gegevens, die noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en kundig worden uitgevoerd resp. aan Wifi Repair worden verstrekt. Indien zulks niet gebeurt, heeft Wifi Repair het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever reeds verrichte werkzaamheden te voldoen.

3. Wifi Repair is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Wifi Repair is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wifi Repair de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. De wijze van uitvoering van de opdracht staat ter beoordeling van Wifi Repair, maar wordt afgestemd met opdrachtgever.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Indien dit financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal  Wifi Repair opdrachtgever hierover tevoren inlichten en zonodig aangeven in hoeverre zulks overschrijding van de offerteprijs tot gevolg heeft.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

1. Wifi Repair heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien van Wifi Repair in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst verder tot uitvoering brengt, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van door Wifi Repair geleden schade.

2. Indien opdrachtgever in staat van faillissement of surséance komt te verkeren.

3. Onverminderd het in lid 1 en 2 bepaalde, kunnen partijen de einddatum van het contract in goed onderling overleg bepalen, met een wederzijdse opzegtermijn van een maand.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Alle door Wifi Repair verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Wifi Repair worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

1. Voor zover opdrachtgever klachten zou hebben over verrichte werkzaamheden, dient hij zich binnen 48 uur  nadat zich onvolkomenheden hebben voorgedaan dan wel binnen 7 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te wenden tot Wifi Repair.

Artikel 8. Meerwerk

1. Werkzaamheden c.q. verrichtingen die Wifi Repair tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten waarmee zij ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid geen rekening heeft kunnen houden en aanvullende opdrachten, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar keuze van Wifi Repair berekend hetzij in regie dan wel op basis van de prijsvorming van het aangenomen deel.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient  (tenzij anders overeengekomen) te geschieden contant of via pin betaling bij afronding van de  werkzaamheden.

2. Door opdrachtgever gedane betalingen worden eerst afgeboekt op verschuldigde rente en kosten, daarna op de langst openstaande factuurbedragen, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Betaling mag niet plaats vinden onder verrekening.

4. Indien door oorzaken die niet aan Wifi Repair zijn te wijten, een project langer duurt dan 3x de doorlooptijd, factureert Wifi Repair het project voor 100%. Afronding van het project geschiedt alsdan op een nader overeen te komen datum.

Artikel 10. Incassokosten

1. Wifi Repair is gerechtigd aan opdrachtgever 15% buitengerechtelijke incassokosten te berekenen over een of meer openstaande factuurbedragen.

Indien Wifi Repair genoodzaakt is voor de incasso een juridische procedure te voeren, daaronder begrepen arbitrage of bindend advies, en Wifi Repair zich daartoe laat bijstaan door een advocaat of andere juridisch gemachtigde, is opdrachtgever aan Wifi Repair tevens verschuldigd het verschil tussen toegekende proceskosten en het honorarium dat Wifi Repair is verschuldigd aan haar advocaat of andere juridisch gemachtigde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Wifi Repair is in geval van een toerekenbare tekortkoming jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de betreffende opdracht. Voor zover sprake is van een (onder)deel van een ruimere overeenkomst, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat met dat (onder)deel was gemoeid. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wifi Repair tot uitkering komt, is Wifi Repair gerechtigd hetzij het bedrag uit te keren van de opdracht of de (deel)opdracht dan wel het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.

2. Wifi Repair is niet aansprakelijk voor gevolgschade c.q. door derden geleden of te lijden schade. Opdrachtgever vrijwaart Wifi Repair voor alle aanspraken te dien aanzien.

3. Indien Wifi Repair aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van rechten van derden ten aanzien van door opdrachtgever verstrekt materiaal, vrijwaart opdrachtgever Wifi Repair voor bedoelde aanspraken.

Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat in zodanig geval rechtenvrij materiaal ter beschikking van Wifi Repair komt, bij gebreke waarvan Wifi Repair het recht heeft de overeenkomst buiten rechte voor ontbonden te verklaren, onder gehoudenheid van opdrachtgever aan Wifi Repair schade te vergoeden, daaronder begrepen geleden verlies en gederfde winst en tevens verrichte werkzaamheden te voldoen.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor datgene wat publiekelijk beschikbaar is.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht worden tevens verstaan computeruitval, computerstoring, schade aan software en gebruikte bestanden, storingen in het elektriciteits- en telefoonnet, staking, daaronder begrepen staking bij bedrijven via welke Wifi Repair materialen en diensten betrekt, staking bij vervoersbedrijven, brand- en waterschade, voorts omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Wifi Repair zijn toe te rekenen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wifi Repair opgeschort.

3. Indien Wifi Repair bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

4. Indien ondanks uiterste zorgvuldigheid van Wifi Repair schade ontstaat ten gevolge van boor en/of spijker werkzaamheden vrijwaard opdrachtgever Wifi Repair van alle ontstane gevolgschade.

Artikel 13. Geschillenbeslechting & toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter is die in het arrondissement ’s-Gravenhage, onverminderd de bevoegdheid van Wifi Repair de rechter in te schakelen in het arrondissement van opdrachtgever.